No changelogs submitted.
22 August 2018 (19:52) by Aragorn - Zmiana w balansie z 22.08.2018

Postacie z Naruto i Bleache mogą od teraz używać czaru speed up aby uciec z stuna. 

Dodatkowo domki osób które dostają delete postaci będą od teraz automatycznie czyszczone po restarcie serwera. 

20 May 2018 (01:26) by Aragorn - MINI UPDATE z 20.05.2018

Poprawiono płynność gry, dodano nowe rozwiązanie otworzenie okienka trade po przez kliknięcie prawym przyciskiem na NPC, powróciły przelewy instant transfer z każdego banku! 

09 May 2018 (17:01) by Aragorn - UPDATE z 07.05.2018

PL: Spóźniony patch notes jednak w końcu jest! Update skupiał się na bardzo wielu wątkach jednak nie sposób jest ich wszystkich wypisać. Update skupiało się głównie na wprowadzeniu zmian o których potrzebie wprowadzenia mówili nam gracze a więc o to jest! A co nowego? (w skrócie) 


1. Całkowita zmiana obecnych buffów, większość graczy uważała że buffy są bez użyteczne, zrobiliśmy je od nowa, teraz jest 8 buffów dla każdej postaci oraz 4 buffy zależne od klasy jaką jesteśmy czyli warrior/dps/dst/support/tank/mage. Każda postać ma buffy dobrane idealnie pod swoją klase, supporty buffy supportowe itp. 
1b. Aby używać ostatnich dwóch buffów należy wykonać questy które pojawią się w przyszłym update!
2. Nowa postać długo oczekiwana Chaoz, jest to MAG z nowymi specjalnymi czarami typu summon tenshin który z lvlem Chaoza staje się coraz mocniejszy! 
3. Dodane został pełniejszy opis postaci w momencie klikania na danego gracza. Teraz możemy się dowiedzieć czy osoba jest przed rebornem, po rebornie czy po black rebornie oraz widzimy jego profesje dodatkowo klase typu tank itp. 
3b. Dodano również informacje w momencie gdy ktoś chce zobaczyć kim jesteśmy pojawia się nam w server logu informacja. 
4. Sword Evolution System
Każdy miecz może wydobywać dusze z potworków, grając postacią z BLEACHA(na czerwono) klikamy prawym przyciskiem myszki na miecz a następnie na potworka. Jeżeli miecz jest założony na odpowiedni slot a potworek ma malo HP to ekstraktujemy dusze. Maksymalna ilość dusz w każdym mieczu to 100000, przekłada się to na 40% większe obrażenia z tego miecz. Obrażenia są zwiększane na każdej postaci.

5. Duża ilość nowych miejsc oraz questów, dla postaci z DB doszły nowe buffy, dla Bleache ulepszanie miecza to i coś dla Naruto się znajdzie, questy na nowe amulety! Amulety są naprawdę mocne. 
6. Nowy system regeneration, od teraz doszły questy na ulepszenie czarów leczących! Z każdym levelem leczymy się coraz mocniej! 
7. Poprawiona część spelli dzięki którym mogliśmy wchodzić do temple itp.
8. Doszła duża ilość nowych mobów, oraz dużo mobów starych została zmodyfikowana. 
9. Do klienta z auto updaterem dodano możliwość kliknięcia na niego prawym przyciskiem i przez to odpalenia opcji trade! 
10. Dodano zakładkę "Gallery" gdzie można dodawać zdjęcia z gry! Zapraszamy do dodawania!
11. Naprawiono również wiele estetycznych rzeczy takich jak nazwy przedmiotów itp. 
12. Oraz wiele więcej w grze! :) 

ENG: A late patch, however, is finally there! Update focused on many threads, but there is no way to list them all. Update focused mainly on introducing changes that the players needed to introduce, so it's all about it! What's new? (in brief)

1. Total change of current buffs, most players thought that buffs are unhelpful, we made them from scratch, now there are 8 buffs for each character and 4 buffs depending on the class we are ie warrior / dps / dst / support / tank / mage. Each character has buffs perfectly matched to his class, supports, support buffs, etc.

1b. To use the last two buffs, do quests that will appear in the next update!
2. A new long-awaited character Chaoz, it is a MAG with new special summon tenshin spells which with Chaus's lvl becomes more and more powerful!
3. A fuller description of the character was added when clicking on the player. Now we can find out whether the person is in front of reborn, after rebornie or black rebornie, and we see his professions in addition to class tank etc.
3b. Information has also been added when someone wants to see who we are, information appears in the server log.

4. Sword Evolution System
Each sword can extract souls from monsters, playing with a character from BLEACH (in red) click with the right mouse button on the sword and then on the monster. If the sword is put on the right slot and the monster has little HP, we extract the souls. The maximum number of souls in each sword is 100,000, which translates into 40% more damage from this sword. Damage is increased on each form.

5. A lot of new places and quests, for the characters from the DB came new buffs, for Bleache, improving the sword, and something for Naruto will be found, quests for new amulets! Amulets are really strong.
6. The new regeneration system, from now on there are quests for improving the healing spells! With each level, we heal more and more!
7. Improved part of the spella thanks to which we could enter the temple etc.
8. There were a lot of new mobs, and a lot of old mobs were modified.

9. And much more in the game! :)

10 April 2018 (12:25) by Aragorn - UPDATE z 09.04.2018

PL: Duży update w którym wysłuchaliśmy próśb graczy i dodajemy nową postać "Herkulesa - Satana" jest to postać nie spotykana na innych serverach i w takie właśnie postacie chcemy teraz dodawać, nowe nie spotykane nigdzie indziej! Co nowego:
- Nowa postać "Herkules - Satan",
- Poprawiono nie zliczoną ilość bugów którą zgłaszali gracze,
- Wprowadzono nowy przelicznik dla "armorów" teraz 1k defa = 7.5% mniejszy dmg z broni fizycznych (przypominam że każdy item można u piratów z upgreadować do +1k armora!),
- Dodano opis do drzwi questowych (z nazwami itemek ktore zdobywamy z questów), 
- Zmniejszono utratę upgreadów podczas nie udanego upgreada,
- Naprawiony został Changeling Quest,
- Wprowadzono znowu walutę dimenty i rubiny,
- Zakonczenie eventu Wielkanocnego dziekujemy za udział,
- Oraz wiele wiele więcej!ENG: A big update in which we listened to the requests of the players and add a new character "Hercules - Satana" is a character not found on other servers, and in such characters we want to add now, new ones not found anywhere else! What's new:
- The new character "Herkules - Satan",
- Fixed not counted number of bugs reported by players,
- Introduced a new converter for "armors" now 1k defa = 7.5% smaller dmg from physical weapons (I remind you that each item can be pirated with up to +1k armor!),
- Description added to the quest door (with the names of itemek that we get from quests),
- The loss of upgreads during the unsuccessful upgrade has been reduced,
- Changeling Quest has been repaired,
- The currency of the dimes and rubies has been introduced again,
- Thank you for the Easter event for participation,
- And much much more!

06 April 2018 (23:07) by Aragorn - MINI UPDATE z 06.04.2018

Update skupiał się na dodaniu skinów do shopu, oraz ulepszeniu zakładki "Skins System".

02 April 2018 (20:02) by Aragorn - MINI UPDATE z 02.04.2018

Odbył się mały update który skupiał się na ulepszeniu Wyspy Wielkanocnej zostały przyspieszone respienie mobków na wyspie, dodano skin system o którym można poczytać w zakładce "skin system" oraz usunięto tymczasowo Diamenty i Rubiny. 

31 March 2018 (19:32) by Aragorn - UPDATE z 31.03.2018

PL: Update skupiał się głównie na dodaniu dużego Wielkanocnego Eventu, będzie trwać do 08.04.2018, główną nagrodą w evencie jest Easter Rabbit Skin który po wykonaniu wszystkich zadań dostępnych na Wielkanocnej Wyspie będzie można zdobyć z specjalnego zadania w dniach 03-06.04.2018. Są to dni w których można misję rozpocząć a skończyć możemy kiedy chcemy. Poza skinem możemy zdobyć dużą ilość golda/Magicznych Jajek wielkanocnych na które jak klikniemy to dostajemy expa. Na całej wyspie Wielkanocnej, jest no pvp zone, to oznacza że nikt nie może nas atakować jest to dobry czas by się podexpić ponieważ moby które się tam znajdują dają całkiem sporo expa. Skin będzie dodawać +500k hp i ki oraz regeneracje +800k/s! Event Wielkanocny jest zrobiony w stylu RPG, przez co spotkamy tam misje fabularne. Wejście do eventu znajduje się przed depo, po lewej stronie od temple. Oprócz tego zostało wprowadzone sporo innych zmian:
1. Rebalance itemek:
- Bills armor,legs,boots zmiana w regeneration z 100k/s na 200k/s,
- Magic Health Shield zmiana z 500k/s regeneration na 700k/s,
- Magic Mana Shield zmiana z 250k/s na 450k/s,
- Changeling helmet,armor,legs,boots zmiana regeneracji z 15k/s na 25k/s,
- Golden armor,legs,boots zmiana regeneracji z 25k/s na 40k/s,
- Legendary helmet,armor,legs,boots zmiana regeneracji z 50k/s na 75k/s,
- Zmiana bonusu z bills seta z 100k/s na 200k/s,
- Zmiana regeneracji Jack Sparrow's Compass z 50k/s na 100k/s,
- Zmiana regeneracji Jack Sparrow's Cap z 35k/s na 60k/s
2. Zmiany w systemie setów,
3. Osłabienie Elite Gunso,
4. Zwiększenie ilości expa z autoeventów 10 razy,
5. Wprowadzenie dwóch nowych walut diamentów i rubinów, teraz 100 gold można zamienić w 1 diamenta a 100 diamentów w jednego rubina,
Oraz wiele innych zmian które zobaczycie w grze!


ENG: Update focused mainly on adding a large Easter Event, will last until 08/04/2018, the main prize in the event is Easter Rabbit Skin which after completing all the tasks available on Easter Island will be possible to get a special task from 03-06.04.2018. These are the days when you can start the mission and you can finish it when you want. In addition to the skin, we can get a large amount of gold / Magical Easter Eggs to which, when we click, we get an exp. On the whole Easter Island, there is no pvp zone, that means no one can attack us, it's a good time to get a good laugh because the mobs that are there give quite a lot of experience. Skin will add + 500k hp and ki and regeneration + 800k/s!  The Easter event is done in the RPG style, which means we will meet role-playing missions there. The entrance to the event is in front of the depo, on the left side of the temple. In addition, a number of other changes have been made:
1. Rebalance item:
- Bills armor, legs, boots change in regeneration from 100k/s to 200k/s,
- Magic Health Shield change from 500k/s regeneration to 700k/s,
- Magic Mana Shield change from 250k/s to 450k/s,
- Changeling helmet, armor, legs, boots, regeneration change from 15k/s to 25k/s,
- Golden armor, legs, boots, regeneration change from 25k/s to 40k/s,
- Legendary helmet, armor, legs, boots, regeneration change from 50k/s to 75k/s,
- Change of bonus from bills set from 100k/s to 200k/s,
- Changing the regeneration of Jack Sparrow's Compass from 50k / s to 100k/s,
- Change of regeneration Jack Sparrow's Cap from 35k/s to 60k/s
2. Changes in the set system,
3. Elite Gunso weakness,
4. Increase the amount of expa with autoevents 10 times,
5. Introduction of two new currencies of diamonds and rubies, now 100 gold can be turned into 1 diamond and 100 diamonds in one ruby,
And many other changes you will see in the game! 

16 March 2018 (20:15) by Aragorn - MINI UPDATE z 16.03.2018

PL: W update zostało poprawione sporo bugów w tym PvO Event oraz Zombie Event.


ENG: The update has corrected a lot of bugs including PvO Event and Zombie Event.

10 March 2018 (20:38) by Aragorn - UPDATE z 10.03.2018

PL: Odbył się duży update który skupiał się na eventach po to aby gracze nie mieli czasu się nudzić! Co nowego?

- Zombie event,
- PVO event,
- Rozbudowanie auto eventu,
- Rozbudowanie rewards systemu,
- Dodano zakładkę "Events" dodany jest tam opis każdego eventu,
- Ulepszone zostają exp boosty, teraz czas boosta leci tylko gdy gracz jest zalogowany,
- Dodany został system setów który jest aktywny na razie tylko na kilku setach takich jak: Goku set, Golden Goku Set, Legendary Set, Bills Set, Defense God Set itp. 
- oraz wiele więcej rzeczy które zobaczycie już w grze! 

ENG: There was a big update which focused on events so that players do not have time to be bored! What's new?
- Zombie event,
- PVO event,
- Extending the auto event,
- Extending the system rewards,
- Added "Events" tab, there is a description of each event,
- boost boosts are improved, now the boost time only flies when the player is logged in,
- A set of sets has been added which is currently only active on a few sets such as: Goku set, Golden Goku Set, Legendary Set, Bills Set, Defense God Set, etc.
- and many more things you will see in the game!
28 February 2018 (21:28) by Aragorn - BIG UPDATE z 28.02.2018

PL: Co nowego?
- Dodano ogromny system mini bossów, polega on na tym że gdy zabijamy randomowego potwora mamy 1% szansy na zrespienia elitarnego wojownika z jego gatunku, w zaleznosci od rasy boss jest silniejszy. Z bossów wypadają shardy (ilość w zależności od siły mini bossa)
- Dodano wilką wyspę "Pirates Island" która co każdy update będzie powiększana i ulepszana. Na wyspie spotkamy dużo NPC, dużo zadań a dzięki nim będziemy mieli dostęp do upgreadów! (Typowa wyspa RPG, której brakowało na serverze!)
- Dodano system upgreadów który jest rozwinięty, polega on na tym ze do upgreadu potrzebujemy sharda którego możemy dostać u piratów w zamian za odłamki shardów które wypadają z mini bossów. Do tego dodatkowo potrzebujemy inhibitor jest to mikstura która pomaga w tym aby w ogóle upgread się udał. Gdy już zdobędziemy odłamki shardów zamieniamy je u piratów na azure shard lub dark shard po czym używamy na nim inhibitor (inhibitorze pisze ile procent szans na udanie się ulepszenia) wtedy uzywamy tego na itemie który chcemy ulepszyć. Upgread dodaje +7 do ataku dla broni lub +10 do obrony w przypadku setu. Łącznie można dany przedmiot ulepszyć 100 razy czyli +700 ataku lub +1000 armora.
- Dodano system rewardów! (co 3h jest losowany gracz który otrzyma przedmiot z sms shop-a!),
- Ulepszono system auto eventów (od teraz autoeventów jest łącznie 20 różnych dodają dużo więcej expa oraz dają itemy z shopa itp),
- Dodano dużą ilość nowych questów (w tym misji RPG),
- Dodano kilka nowych expów w tym jedną dużą wyspę,
- Naprawine zostało missowanie przy biciu z basic ataków w broni, 
- Naprawione zostały questy na których były bugi,
- Zmniejszenie DMG dla Beerusa o 20%,
- Zmniejszenie DMG dla czaru amatarsu o 30%,
- Dodano bardzo dużą ilość NPC questowych,
- Dodano nowe itemy,
- Duża ilość nowych mobów,
- Taski dzienne u piratów (raz na 24h można wykonać taska)
- Oraz wiele wiele więcej! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ENG: What's new?
- A huge system of mini bosses has been added, the idea is that when we kill a random monster, we have a 1% chance of defeating an elite warrior from his species, depending on the race the boss is stronger. Shards fall out of the bosses (depending on the strength of the mini boss)
- The island "Pirates Island" has been added with a wolf, which will be enlarged and improved every update. We will meet a lot of NPCs on the island, a lot of tasks and thanks to them we will have access to upgreads! (A typical RPG island that was missing on the server!)
- Added a system of upgreads which is developed, it depends on the upgread we need a sharda which we can get from pirates in exchange for shards that fall out of mini bosses. For this we also need an inhibitor, it is a mixture that helps to make the upgread work. Once we get the shards shards, we exchange them with pirates for azure shard or dark shard and then we use the inhibitor on it (the inhibitor writes how many percent of chances to improve) then we use it on the item we want to improve. Upgread adds +7 to attack for weapons or +10 to defend in the set. In total, you can improve a given item 100 times, that is +700 attack or +1000 armor.
- A reward system has been added! (every 3h there is a random player who will receive an item from an SMS shop!),
- The system of auto events has been improved (from now autoevents are a total of 20 different, they add a lot more expa and give items from the shop, etc.),
- A large number of new quests have been added (including RPG missions),
- Several new exps have been added, including one large island,
- It was really bad to miss the basic attacks in the weapon,
- quests on which there were bugs were fixed,
- DMG reduction for Beerus by 20%,
- DMG reduction for the amatarsian spell by 30%,
- A large number of quest NPCs have been added,
- New items added,
- A large number of new mobs,
- Daytime pirates' day (once every 24 hours, you can make a stroke)
- And much much more!